Amjad Ali Khan Hari Prasad Chourasia
Ravi Shankar Shiv Kumar Sharma
Zakir Hussain